LCFM

STÖDER CANCERFORSKNINGEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA OCH UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO.

 • Låga omkostnader
  – tack vare helt ideellt arbete
 • Står under kontroll av
  -Auktoriserad revisor
  -Svensk insamlingskontroll
  -Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Utfärdar
  -minnesbrev till minne av avlidna
  -gratulationsbrev vid uppvaktning

Plusgiro 90 06 78-4
Bankgiro 900-6784
Ditt bidrag kan komma dig till del!

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9006784

För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

Läs mer på fondens hemsida!
Läs insamlingsrapporterna här!

Fonden bildades 2019 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Fonden är registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med stiftelselagen.

Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.

Stödet avser främst “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.

Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2017, inrapporterades 66 755 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är en ökning jäfört med föregående år.
Härav utgör ca 300 barn. 

Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717. 

Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.